Miljö

Vi räddar hotade arter…

År 2001 fick vi Lunds kommuns miljöpris. Motiveringen var att vår naturanpassade verksamhet bidrar till biologisk mångfald.

Vår miljövänliga drift spelar här en viktig roll. Men även kornas bete är betydelsefullt. Betet håller nämligen de omgivande sandmarkerna öppna året runt.

Stora öppna sandmarker har nästan raderats från den det svenska landskapet. Genom vår verksamhet kan dock detta landskapsinslag bevaras. Detta leder till att flera hotade växter och insekter som endast lever i denna miljö kan räddas.

I hela Norden är det nästan bara här på Revingefältet som du till exempel hittar vissa medlemmar i skalbaggegruppen Frölöpare. 

… och ett kulturhistoriskt arv

Korna återställer också ett landskap med många stora betesmarker som var vanligt i Skåne för 200-300 år sedan. Genom att röja och sätta stängsel bidrar vi ytterligare till att restaurera dessa gamla naturbetesmarker. Därigenom bevaras ett viktigt kulturhistoriskt arv.

Flera fördelar med ekologiskt naturbeteskött

Vår naturanpassade produktion av ekologiskt naturbeteskött har ett antal andra miljöfördelar:

• det krävs små insatser av icke-förnyelsebara resurser

• mindre medicinering gynnar den biologiska mångfalden (framför allt gynnar frånvaron av avmaskningsmedel förekomsten av områdets unika dyngbaggar)

• färre och kortare transporter leder till minskade koldioxidutsläpp (de korta transporterna beror på att foder kommer från den egna gården och att det råder geografisk närhet mellan producent och konsument)

En miljö värt ett besök

För oss är det inte bara ett ansvar utan också en förmån att få verka på Revingefältet.

Här finns Krankesjön som är en internationellt viktig häck- och rastfågellokal. Här växer upp till tjugofem olika arter örter och gräs per kvadratmeter. Området är dessutom klassat som ett Natura-2000 område och allemansrätt råder.

Vi rekommenderar dig därför varmt ett besök.

Om du vill veta mer:

ArtDatabanken.
ArtDatabanken har till uppgift att bedöma arters status och att sammanställa rödlistor över hotade arter.

Livscykelanalays av ekologisk nötköttsproduktion i ranchdrift.
Rapporten kommer från SIK (Institutet för livsmedel och bioteknik).

Zooekologiska institutionen vid Lunds universitet.
Institutionen studerar djurens förhållande till omvärlden och har forskare som är väl förtrogna med Revingefältet.

 

KC-Ranch Vaselunds Gård 240 12 TORNA-HÄLLESTAD Tel 046-53190 Fax 046-53110 Epost info@kcranch.se